Regulamin Świadczenia Usług przez TRADUIRE.PL Karolina Michalska

Rodzaje tłumaczeń

1. TRADUIRE.PL wykonuje tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) i zwykłe, ustne i pisemne.

2. Tłumaczenia w trybie normalnym (do 10 stron dziennie) wykonywane są w ciągu 3 dni od otrzymania zlecenia lub w innym uzgodnionym terminie, krótszym lub dłuższym. Tłumaczenia w trybie ekspresowym (10-15 stron dziennie) wykonywane są w ciągu 48 godzin od otrzymania zlecenia lub w innym terminie w zależności od liczby stron. Kwota +25% naliczana jest od każdej strony. Tłumaczenia w trybie superekspresowym lub w trybie „24h” (16-30 stron dziennie) wykonywane są na ten sam lub na następny dzień w zależności od liczby stron i możliwości tłumacza, po uprzednim ustaleniu z Klientem terminu wykonania zlecenia. Kwota +50% naliczana jest od każdej strony. Przekroczenie strony o do 10% nie powoduje naliczenia opłaty za kolejną stronę tłumaczenia.

3. Dokument do tłumaczenia poświadczonego powinien zostać dostarczony w oryginale. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu wzmiankę, iż zostało ono wykonane na podstawie kopii lub dokumentu elektronicznego. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest okazanie oryginału dokumentu przy odbiorze tłumaczenia. W przypadku zleceń poniżej 200 PLN netto, tłumacz nie odbiera i ani dostarcza osobiście dokumentów.

Zamówienie tłumaczenia

4. Realizacja zlecenia rozpoczyna się po pisemnym lub ustnym potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez TRADUIRE.PL następującym po akceptacji wyceny przez Zamawiającego. Samo przesłanie dokumentu do tłumaczenia, bez otrzymania potwierdzenia ze strony TRADUIRE.PL, nie oznacza przyjęcia zlecenia do realizacji. W przypadku braku potwierdzenia zlecenia przez Zamawiającego w ciągu 1 godziny od przesłania wyceny, termin podany w wycenie nie jest wiążący.

5. Przy zamówieniach powyżej 500 zł TRADUIRE.PL może wymagać wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zlecenia. Przy zamówieniach od osób prywatnych, tłumacz zastrzega sobie możliwość konieczności zapłaty przelewem przed rozpoczęciem pracy lub przed wysłaniem tłumaczeń.

6. W przypadku odwołania zlecenia po akceptacji zamówienia i rozpoczęciu tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za tłumaczenie w wysokości odpowiadającej bieżącemu zaawansowaniu pracy tłumacza w 100% i w 20% za tekst jeszcze nieprzetłumaczony.

7. Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.  Na życzenie klienta TRADUIRE.PL przesyła oświadczenie o zachowaniu poufności.

Płatności

8. Podstawą do rozliczeń jest strona obliczeniowa wykonanego tłumaczenia, która obejmuje 1500 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego i 1125 znaków w przypadku tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego). W przypadku tłumaczeń przysięgłych opisy pieczęci, podpisów, itp. wliczają się do ilości znaków strony tłumaczenia, nie wlicza się natomiast treść formuły poświadczającej oraz znaku -/- kończącego każdy akapit.

9. O ile strony nie postanowią inaczej, płatność faktury musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości 5% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki. Zostanie również wysłane wezwanie do zapłaty wraz z fakturą za koszt tej usługi w kwocie 50 zł + VAT.

10. Autorskie prawa majątkowe do wykonanego tłumaczenia są własnością TRADUIRE.PL do chwili uregulowania przez Klienta faktury za tłumaczenie.

Odpowiedzialność i reklamacje

11. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia. TRADUIRE.PL nie odpowiada za szkody na rzecz Klienta lub osób trzecich związane z opóźnieniem w dostarczeniu tłumaczenia spowodowane siłą wyższą, trudnościami w przesłaniu dokumentu faksem, drogą elektroniczną, kurierem czy pocztą.

12. TRADUIRE.PL nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu powstałe wskutek błędów i niejasności w dokumencie oryginalnym. Tłumacz może, ale nie musi, zwrócić Klientowi uwagę na ewentualne błędy mogące mieć wpływ na treść tłumaczenia oraz wszelkie inne błędy w dokumencie źródłowym.

13. Reklamacje należy składać pisemnie w terminie 7 dni od daty odebrania tłumaczenia. Po upływie tego terminu, reklamacje nie będą uwzględniane. W przypadku uznania reklamacji, tłumaczenie zostanie poprawione lub zostanie udzielony rabat.

Tłumaczenia ustne

14. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje ewentualne przerwy w tłumaczeniu.

15. W przypadku odwołania tłumaczenia ustnego na tydzień przed datą wykonania zlecenia, Klient ponosi 25% kosztów wynajęcia tłumacza. W przypadku odwołania tłumaczenia ustnego na 48h przed datą wykonania zlecenia, Klient zobowiązany jest uiścić 50% kwoty wynagrodzenia tłumacza. 

DANE KONTAKTOWE:

Tel. +48 509 566 602

e-mail: tłumacz przysięgły francuski

NIE ZGADZAM SIĘ na używanie tego adresu e-mail w celach marketingowych

Adres: Ul. Kadrowa 97/410,      04-426 Warszawa - Rembertów

Istnieje możliwość dostarczenia tłumaczeń do siedziby firmy lub spotkania w centrum Warszawy.