+48 509 566 602 

         km@traduire.pl

  1. pl
  2. fr

Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) ma 1125 znaków (wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości).

Tłumaczenie przysięgłe jest oficjalnym dokumentem umożliwiającym dokonanie czynności prawnych.

 

Każde tłumaczenie wyceniane jest indywidualnie.

Orientacyjnie koszt tłumaczenia 1 strony to 40-60 zł + VAT.

Tłumaczenie poświadczone w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) tłumaczenie przysięgłe można podpisać podpisem elektronicznym, który zastępuje podpis i pieczęć tłumacza.

 

"Art. 18 1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.”

Z powyższego wynika, że złożenie przez tłumacza przysięgłego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu dokumentu, wywołuje w świetle prawa takie same skutki prawne jak poświadczania tłumaczeń pism wydawanych w formie pisemnej. Tłumaczenia przysięgłe z języka francuskiego poświadczam podpisem elektroniczym EuroCert. Tłumaczenie przysięgłe poświadczone podpisem elektronicznym mogę dostarczyć pocztą elektroniczną bezpośrednio do właściwego urzędu, uczelni, sądu. Uprzejmie proszę o potwierdzenie we właściwym urzędzie, że takie tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) z języka francuskiego zostanie przyjęte.

 

Tłumacz przysięgły języka francuskiego może również poświadczać za zgodność odpisy dokumentów sporządzonych w języku francuskim. Tłumaczenie przysięgłe jest tłumaczeniem urzędowym. Tłumacz przysięgły nie może poświadczać nieprawdy. Oryginał dokumentu należy okazać najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia. W przeciwnym razie, tłumaczenie jest poświadczone za zgodność z kopią. Prośba o poświadczenie za zgodność z oryginałem bez jego okazania jest przestępstwem z art. 18 KK.

Potwierdzenie wpisu na listę tłumaczy przysięgłych w dniu 23.04.2009 r. jako tłumacz przysięgły języka francuskiego:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/translator,10268.html

SPECJALIZACJE:

 

TŁUMACZENIA PRAWNICZE I PRZYSIĘGŁE POLSKI-FRANCUSKI / FRANCUSKI-POLSKI: 

§ prawo handlowe (umowy handlowe, statuty, odpisy KRS, protokoły ze zgromadzeń, uchwały...

§ prawo karne (wyroki, pisma sądowe i procesowe, protokoły, opinie, zaświadczenia KRK...)

§ prawo cywilne (dokumenty USC, dyplomy, pisma sądowe, pozwy, wyroki, umowy cywilne)

§ prawo pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, delegowanie, dokumenty ZUS)

§ prawo rodzinne (wyroki rozwodowe, dot. kontaktów, władzy rodzicielskiej, spadki, testamenty, akty poświadczenia dziedziczenia (notoriété)...        

§ obrót nieruchomościami (akty notarialne sprzedaży, umowy najmu i dzierżawy, wypisy z rejestrów)

§ akty notarialne założycielskie spółek, umowy sprzedaży, pełnomocnictwa, protokoły)

§ prawo zamówień publicznych (SIWZ, dokumenty przetargowe)

§ prawo własności intelektualnej (patenty, pisma, wnioski, umowy, postępowania sądowe)

§ inne dokumenty (ustawy, kodeksy, decyzje administracyjne, raporty, koncesje, certyfikaty zgodności, wnioski, dokumenty tożsamości, postępowania egzekucyjne)

 

Dokumenty Unii Europejskiej (dyrektywy, rozporządzenia, komunikaty, raporty, wyroki)

 

Finanse i ekonomia (sprawozdania finansowe, prospekty inwestycyjne, księgowość)

 

Medycyna, zdrowie i farmacja (wypisy ze szpitala, wyniki badań, kosmetologia, instrukcje, artykuły naukowe, ulotki, ankiety, zdrowe odżywianie, badania kliniczne)

 

INNE: IT, ubezpieczenia, dokumenty bankowe, podatkowe, celne, transportowe, szkoleniowe, strony internetowe, instrukcje obsługi, prezentacje, itp.

 

Tłumaczenia ustne aktów notarialnych, rozpraw sądowych, negocjacji handlowych, spotkań biznesowych.