Regulamin Świadczenia Usług przez TRADUIRE.PL Karolina Michalska

 

Tłumaczenia i składanie zamówienia

1. TRADUIRE.PL wykonuje tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) i zwykłe, ustne i pisemne. Tłumaczenia wykonywane są w terminie i po cenie ustalonej każdorazowo w indywidualnej wycenie, a w razie rozbieżności lub wątpliwości po stawce 40 zł plus VAT za 1 stronę rozliczeniową tłumaczenia.

2. Dokument do tłumaczenia poświadczonego powinien zostać dostarczony w oryginale. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu wzmiankę, iż zostało ono wykonane na podstawie kopii lub dokumentu elektronicznego. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest okazanie oryginału dokumentu przy odbiorze tłumaczenia.

3. Realizacja zlecenia rozpoczyna się po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez TRADUIRE.PL następującym po akceptacji wyceny przez Zamawiającego. Samo przesłanie dokumentu do tłumaczenia, bez otrzymania potwierdzenia ze strony TRADUIRE.PL, nie oznacza przyjęcia zlecenia do realizacji. W przypadku braku potwierdzenia zlecenia przez Zamawiającego w ciągu 1 godziny od przesłania wyceny, termin podany w wycenie nie jest wiążący dla tłumacza.

4. W przypadku zamówień od nowych klientów niezbędna jest wpłata zaliczki w wysokości 50% lub uiszczenie całej kwoty zlecenia przed rozpoczęciem pracy. Zlecając tłumaczenie klient potwierdza, że przeczytał klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w wiadomości e-mail.

5. W przypadku odwołania zlecenia po akceptacji zamówienia i rozpoczęciu tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za tłumaczenie w wysokości odpowiadającej bieżącemu zaawansowaniu pracy tłumacza w 100% i w 20% za tekst jeszcze nieprzetłumaczony.

6. Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim bez zgody klienta.

Płatności

7. Podstawą do rozliczeń jest strona obliczeniowa wykonanego tłumaczenia, która obejmuje 1500 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego i 1125 znaków w przypadku tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego). W przypadku tłumaczeń przysięgłych opisy pieczęci, podpisów, itp. wliczają się do ilości znaków strony tłumaczenia, nie wlicza się natomiast treść formuły poświadczającej oraz znaku -/- kończącego każdy akapit.

8. O ile strony nie postanowią inaczej, płatność faktury musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości 5% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki. Zostanie również wysłane wezwanie do zapłaty wraz z fakturą za koszt tej usługi w kwocie 50 zł + VAT.

Odpowiedzialność i reklamacje
9. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia. TRADUIRE.PL nie odpowiada za szkody na rzecz Klienta lub osób trzecich związane z opóźnieniem w dostarczeniu tłumaczenia spowodowane siłą wyższą, trudnościami w przesłaniu dokumentu faksem, drogą elektroniczną, kurierem czy pocztą.

10. TRADUIRE.PL nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu powstałe wskutek błędów i niejasności w dokumencie oryginalnym. Tłumacz może, ale nie musi, zwrócić Klientowi uwagę na ewentualne błędy mogące mieć wpływ na treść tłumaczenia oraz wszelkie inne błędy w dokumencie źródłowym.

11. Reklamacje należy składać pisemnie w terminie 7 dni od daty odebrania tłumaczenia. Po upływie tego terminu, reklamacje nie będą uwzględniane. W przypadku uznania reklamacji, tłumaczenie zostanie poprawione lub zostanie udzielony rabat.

Tłumaczenia ustne

12. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje ewentualne przerwy w tłumaczeniu.

13. W przypadku odwołania tłumaczenia ustnego mniej niż 48h przed datą wykonania zlecenia, Klient zobowiązany jest uiścić 50% kwoty wynagrodzenia tłumacza. 

 

 

RODO - Przetwarzanie danych osobowych

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Traduire.pl i zleceniodawców

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach prowadzonej działalności tłumaczeniowej informuję, że:

 

·      Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

·      Administratorem danych osobowych jest Traduire.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Kadrowej 97/410.

 

·      Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zapytań i wykonywania zleceń w ramach umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych i pokrewnych.

 

·      Traduire.pl przetwarza tylko te dane osobowe, które są potrzebne do realizacji określonych celów, i przechowuje je przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to w szczególności: obsługa zapytań oraz obsługa zleceń w ramach umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych, prowadzenie repertorium tłumacza przysięgłego, prowadzenie dokumentacji rachunkowej, przechowywanie korespondencji i dokumentacji w celu obsługi ewentualnych reklamacji i wydania kolejnych egzemplarzy tłumaczeń lub wprowadzenia zmian w tłumaczeniach w późniejszym terminie.

 

·      Mają Państwo prawo zażądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Traduire.pl nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały pobrane.

 

  1. pl
  2. fr

         km@traduire.pl

+48 509 566 602