+48 509 566 602 

         km@traduire.pl

  1. pl
  2. fr

Specjalizacje poniżej.

 

Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) ma 1125 znaków (wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości).

Tłumaczenie przysięgłe jest oficjalnym dokumentem umożliwiającym dokonanie czynności prawnych.

 

Każde tłumaczenie wyceniane jest indywidualnie.

Orientacyjnie koszt tłumaczenia 1 strony to 40-60 zł + VAT.

Tłumaczenie może zostać odebrane osobiście, wysłane kurierem, przesłane w formie skanu w PDF, w PDF z podpisem elektronicznym.

Tłumaczenie poświadczone w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) tłumaczenie przysięgłe można podpisać podpisem elektronicznym, który zastępuje podpis i pieczęć tłumacza.

 

"Art. 18 1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.”

Z powyższego wynika, że złożenie przez tłumacza przysięgłego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu dokumentu, wywołuje w świetle prawa takie same skutki prawne jak poświadczania tłumaczeń pism wydawanych w formie pisemnej. Tłumaczenia przysięgłe z języka francuskiego poświadczam podpisem elektroniczym EuroCert. Tłumaczenie przysięgłe poświadczone podpisem elektronicznym mogę dostarczyć pocztą elektroniczną bezpośrednio do właściwego urzędu, uczelni, sądu. Uprzejmie proszę o potwierdzenie we właściwym urzędzie, że takie tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) z języka francuskiego zostanie przyjęte.

 

Tłumacz przysięgły języka francuskiego może również poświadczać za zgodność odpisy dokumentów sporządzonych w języku francuskim. Tłumaczenie przysięgłe jest tłumaczeniem urzędowym. Tłumacz przysięgły nie może poświadczać nieprawdy. Oryginał dokumentu należy okazać najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia. W przeciwnym razie, tłumaczenie jest poświadczone za zgodność z kopią. Prośba o poświadczenie za zgodność z oryginałem bez jego okazania jest przestępstwem z art. 18 KK.

Potwierdzenie wpisu na listę tłumaczy przysięgłych w dniu 23.04.2009 r. jako tłumacz przysięgły języka francuskiego:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/translator,10268.html

 

Jestem również wpisana jako tłumacz przysięgły języka francuskiego na listę tłumaczy przysięgłych języka francuskiego Ambasady Francuskiej w Warszawie.

SPECJALIZACJE:

 

TŁUMACZENIA PRAWNICZE I PRZYSIĘGŁE POLSKI-FRANCUSKI / FRANCUSKI-POLSKI: 

§ prawo handlowe (umowy handlowe, statuty, odpisy KRS, protokoły ze zgromadzeń, uchwały...

§ prawo karne (wyroki, pisma sądowe i procesowe, protokoły, opinie, zaświadczenia KRK...)

§ prawo cywilne (dokumenty USC, dyplomy, pisma sądowe, pozwy, wyroki, umowy cywilne)

§ prawo pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, delegowanie, dokumenty ZUS)

§ prawo rodzinne (wyroki rozwodowe, dot. kontaktów, władzy rodzicielskiej, spadki, testamenty, akty poświadczenia dziedziczenia (notoriété)...        

§ obrót nieruchomościami (akty notarialne sprzedaży, umowy najmu i dzierżawy, wypisy z rejestrów)

§ akty notarialne założycielskie spółek, umowy sprzedaży, pełnomocnictwa, protokoły)

§ prawo zamówień publicznych (SIWZ, dokumenty przetargowe)

§ prawo własności intelektualnej (patenty, pisma, wnioski, umowy, postępowania sądowe)

§ inne dokumenty (ustawy, kodeksy, decyzje administracyjne, raporty, koncesje, certyfikaty zgodności, wnioski, dokumenty tożsamości, postępowania egzekucyjne)

 

Dokumenty Unii Europejskiej (dyrektywy, rozporządzenia, komunikaty, raporty, wyroki)

 

Finanse i ekonomia (sprawozdania finansowe, prospekty inwestycyjne, księgowość)

 

Medycyna, zdrowie i farmacja (wypisy ze szpitala, wyniki badań, kosmetologia, instrukcje, artykuły naukowe, ulotki, ankiety, zdrowe odżywianie, badania kliniczne)

 

INNE: IT, ubezpieczenia, dokumenty bankowe, podatkowe, celne, transportowe, szkoleniowe, strony internetowe, instrukcje obsługi, prezentacje, itp.

 

Tłumaczenia ustne aktów notarialnych, rozpraw sądowych, negocjacji handlowych, spotkań biznesowych.