SPECJALIZACJE:

 

TŁUMACZENIA PRAWNICZE I PRZYSIĘGŁE POLSKI-FRANCUSKI / FRANCUSKI-POLSKI: 

§ prawo handlowe (umowy handlowe, statuty, odpisy KRS, protokoły ze zgromadzeń, uchwały...

§ prawo karne (wyroki, pisma sądowe i procesowe, protokoły, opinie, zaświadczenia KRK...)

§ prawo cywilne (dokumenty USC, dyplomy, pisma sądowe, pozwy, wyroki, umowy cywilne)

§ prawo pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, delegowanie, dokumenty ZUS)

§ prawo rodzinne (wyroki rozwodowe, dot. kontaktów, władzy rodzicielskiej, spadki, testamenty, akty poświadczenia dziedziczenia (notoriété)...        

§ obrót nieruchomościami (akty notarialne sprzedaży, umowy najmu i dzierżawy, wypisy z rejestrów)

§ akty notarialne założycielskie spółek, umowy sprzedaży, pełnomocnictwa, protokoły)

§ prawo zamówień publicznych (SIWZ, dokumenty przetargowe)

§ prawo własności intelektualnej (patenty, pisma, wnioski, umowy, postępowania sądowe)

§ inne dokumenty (ustawy, kodeksy, decyzje administracyjne, raporty, koncesje, certyfikaty zgodności, wnioski, dokumenty tożsamości, postępowania egzekucyjne)

 

Dokumenty Unii Europejskiej (dyrektywy, rozporządzenia, komunikaty, raporty, wyroki)

 

Finanse i ekonomia (sprawozdania finansowe, prospekty inwestycyjne, księgowość)

 

Medycyna, zdrowie i farmacja (wypisy ze szpitala, wyniki badań, kosmetologia, instrukcje, artykuły naukowe, ulotki, ankiety, zdrowe odżywianie, badania kliniczne)

 

INNE: IT, ubezpieczenia, dokumenty bankowe, podatkowe, celne, transportowe, szkoleniowe, strony internetowe, instrukcje obsługi, prezentacje, itp.

 

Tłumaczenia ustne aktów notarialnych na język francuski, rozpraw sądowych, negocjacji handlowych, spotkań biznesowych.

 

Jeśli musisz wykonać tłumaczenie przysięgłe francuskiej umowy spółki lub statutu, trafiłeś do właściwej osoby. Przez 12 lat pracy jako tłumacz przysięgły języka francuskiego przetłumaczyłam setki statutów, protokołów, wszelkiego rodzaju umów zawieranych przez spółki.

 

Tłumaczenie przysięgłe w sprawach karnych

Jako tłumacz przysięgły języka francuskiego wykonuję również tłumaczenia akt spraw prowadzonych przez Prokuraturę czy dokumentów sądowych. Przetłumaczyłam już kilkadziesiąt akt spraw karnych. Na własne potrzeby przetłumaczyłam na język francuski polski Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego, dzięki czemu bardzo szybko przygotowuję tłumaczenia wybranych artykułów. Posiadam również bogate zasoby tłumaczeń artykułów z francuskiego Kodeksu karnego i francuskiego Kodeksu postępowania karnego. Artykuły te często są cytowane w pismach w postępowaniu przygotowawczym, w pismach sądowych, wezwaniach, doręczeniach. Zaletą sporządzenia własnych tłumaczeń Kodeksu karnego jest bardzo szybki czas realizacji tłumaczeń akt spraw karnych. 200 kart akt sprawy w 2-3 tygodnie nie jest już wyzwaniem, lecz realnym terminem realizacji.

Zatem jeśli szukają Państwo tłumacza przysięgłego języka francuskiego o specjalizacji PRAWO KARNE, idealnie Państwo trafili.

 

Tłumaczenia przysięgłe w trybie ekspresowym dla kancelarii prawniczych, tłumaczenia dla prokuratury, tłumaczenie przysięgłe aktu sądowych na francuski, tłumaczenia umów na francuski.

 

Potwierdzenie wpisu na listę tłumaczy przysięgłych w dniu 23.04.2009 r. jako tłumacz przysięgły języka francuskiego:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/translator,10268.html

 

Jestem również wpisana jako tłumacz przysięgły języka francuskiego na listę tłumaczy przysięgłych języka francuskiego Ambasady Francuskiej w Warszawie.

Tłumaczenie poświadczone w formie elektronicznej (tłumaczenie przysięgłe z podpisem elektronicznym)

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) tłumaczenie przysięgłe można podpisać podpisem elektronicznym, który zastępuje podpis i pieczęć tłumacza.

 

"Art. 18 1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.”

Z powyższego wynika, że złożenie przez tłumacza przysięgłego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu dokumentu, wywołuje w świetle prawa takie same skutki prawne jak poświadczania tłumaczeń pism wydawanych w formie pisemnej. Tłumaczenia przysięgłe z języka francuskiego poświadczam podpisem elektroniczym EuroCert. Tłumaczenie przysięgłe poświadczone podpisem elektronicznym mogę dostarczyć pocztą elektroniczną bezpośrednio do właściwego urzędu, uczelni, sądu. Uprzejmie proszę o potwierdzenie we właściwym urzędzie, że takie tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) z języka francuskiego zostanie przyjęte.

 

Tłumacz przysięgły języka francuskiego może również poświadczać za zgodność odpisy dokumentów sporządzonych w języku francuskim. Tłumaczenie przysięgłe jest tłumaczeniem urzędowym. Tłumacz przysięgły nie może poświadczać nieprawdy. Oryginał dokumentu należy okazać najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia. W przeciwnym razie, tłumaczenie jest poświadczone za zgodność z kopią. Prośba o poświadczenie za zgodność z oryginałem bez jego okazania jest przestępstwem z art. 18 KK.

Tłumaczenia przysięgłe z języka francuskiego i tłumaczenia przysięgłe na język francuski

 

Specjalizacje poniżej.

 

Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) ma 1125 znaków (wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości).

Tłumaczenie przysięgłe jest oficjalnym dokumentem umożliwiającym dokonanie czynności prawnych. Zawiera okrągłą pieczęć tłumacza przysięgłego i jego podpis.

 

Każde tłumaczenie przysięgłe wyceniane jest indywidualnie w zależności od nakładu pracy.

Orientacyjny koszt tłumaczenia przysięgłego 1 strony rozliczeniowej to 50-70 zł + VAT.

Tłumaczenie przysięgłe może zostać odebrane osobiście, wysłane kurierem, przesłane w formie skanu w PDF lub w PDF z podpisem elektronicznym.

  1. pl
  2. fr

         km@traduire.pl

+48 509 566 602